dimarts, 29 de gener de 2013

El nostre projecte no té un títol específic, donat que no es tracta d’un projecte integrat sota un únic tema, sinó de l’ensenyament/aprenentatge dels continguts de les àrees de Tecnologia, Ed. Visual i Plàstica, Ed. Física i Física i Química en anglès.
El projecte sorgeix com a resposta a la necessitat de fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa en un entorn socioculturalment desfavorit com és el nostre. D’una banda les condicions sociològiques del barri on està situat el centre, amb un fort percentatge d’immigració majoritàriament provinent de l’Amèrica Llatina, fan que el coneixement d’altres llengües no sigui prou valorat –aquest fet afecta, encara més que a les llengües estrangeres, al català-; i d’altra banda el nostre alumnat, sigui per la raó anterior, sigui per raons econòmiques, no té arrelat el costum, tan habitual en altres nivells econòmics, de fer activitats extraescolars de llengües estrangeres.
En aquest context i dins les directrius del nostre projecte plurilingüístic de centre, hem vist en l’impuls a l’anglès dins el centre l’oportunitat per millorar els resultats del nostre alumnat en aquesta matèria a l’hora que es milloren les possibilitats de promoció social futura dels nostres alumnes.
Un benefici col·lateral podria ser que amb un major èmfasi en l’ensenyament de les llengües el centre resultés més atractiu per les famílies del barri no nouvingudes que habitualment porten els seus fills a l’escola privada de Barcelona –el nostre centre està al límit entre els dos municipis-. D’aquesta manera el nostre podria ser realment un centre integrador.

Objectius curriculars
Els objectius pedagògics a assolir amb aquest projecte són:
·        Millorar les competències en llengua anglesa del nostre alumnat, treballant la llengua de manera integrada en un context diferent de l’habitual pel nostre alumnat: matèries no lingüístiques.
·        Facilitar que l’alumnat s’interessi per la llengua i la cultura dels països de parla anglesa.
·        Millorar la competència lingüística també en la resta de llengües d’ús escolar del nostre alumnat
·        Capacitar l’alumnat per viure en un món multilingüe on s’hagi de canviar de llengua segons la tasca que es faci en cada moment.

Concreció de les llengües estrangeres
El projecte es concreta en l’ús de l’anglès com a llengua de treball a l’aula en com a mínim una matèria curricular no lingüística cada any a partir del segon curs d’ESO. El projecte comença amb una part d’una matèria eminentment pràctica com és la Tecnologia, per anar desprès estenent la taca cap a la possibilitat, a 3r d’ESO, de fer tot el programa de la matèria d’Educació Visual i Plàstica, d’una hora setmanal, i a més a més, per aquells alumnes més interessats, una optativa d’un semestre a raó de dues hores setmanals, dedicada a l’òptica i la imatge. Aquesta optativa introdueix el vocabulari i el mètode de treball científic, alhora que enllaça temàticament amb la matèria principal artística. A quart d’ESO l’èmfasi es posa en l’ús de la llengua oral en les interaccions a la matèria d’Educació Física i en relació amb els temes de bàsquet i dansa. En totes aquestes matèries es treballa la llengua de manera integrada de forma que amb major o menor èmfasi es desenvolupin les sis habilitats que contempla el marc comú europeu: comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita, interacció i mediació.
Pel que fa a l’alumnat a qui es dirigeix el projecte, cal tenir en compte que el nostre centre té una gran mobilitat d’alumnat i un alt percentatge d’alumnat nouvingut. Cal, per tant, tenir en compte les especificitats d’aquest alumnat i prioritzar la seva adaptació al nostre sistema educatiu i al centre. Per aquesta raó tant a 2n com a 3r d’ESO la tria de grups que participaran en el projecte es farà tenint en compte que afecti en la menor mesura possible l’alumnat que assisteix a l’aula d’acollida. A quart el projecte es dirigeix a tots els grups per tal que, en algun moment, tot l’alumnat del centre hi hagi pogut participar en alguna mesura.